Top 100 Weirdest, Most Amazing Creatures Ever On Earth Anything
+Vote List
by  tags 2,519 votes 433 voters 179,238 views 100 items f p @

Top 100 Weirdest, Most Amazing Creatures Ever On Earth

The most awesome, dangerous, and weirdest  animals ever.

L The List
Z
B Comments
& Embed
G Options
2rerank list
 1. 1
  + 179
  - 40
  v
 2. 2
  + 139
  - 34

  Vampire Squid

  v
 3. 3
  + 93
  - 23

  The Leafy Sea Dragon

  v
 4. 4
  + 111
  - 36
  v
 5. 5
  + 60
  - 11

  Dumbo Octopus

  v
 6. 6
  + 67
  - 18
  v
 7. 7
  + 84
  - 29
  v
 8. 8
  + 56
  - 13

  Platypus

  v
 9. 9
  + 41
  - 11

  Viperfish

  v
 10. 10
  + 34
  - 8
  v
 11. 11
  + 33
  - 13

  Opabinia

  v
 12. 12
  + 34
  - 14

  Tasmanian Devils

  v
 13. 13
  + 25
  - 9

  Amphipod

  v
 14. 14
  + 18
  - 4
  v

  Like Mammoths but much more pwnage.

 15. 15
  + 19
  - 5

  Megatherium

  v
 16. 16
  + 22
  - 8

  Postosuchus

  v
 17. 17
  + 24
  - 10

  Dodo

  v
 18. 18
  + 23
  - 10
  v
 19. 19
  + 17
  - 5

  Komodo Dragons

  v
 20. 20
  + 20
  - 9

  Praying Mantis

  v
L List Options 2 Rerank List B Comments & Embed z Share Next List >