Rib eye steak topic page
f p @
Rib eye steak
Photo: Tony Alter/Flickr
report photo