Chen Duxiu topic page
f p @
Chen Duxiu
Photo: Freebase/Public domain
report photo