3,959 total votes
Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute is a Spanish musician, singer-songwriter, film director, painter and poet. ... more on Wikipedia

Luis Eduardo Aute is also found on...

Famous Authors from Spain Famous Film Directors from The Philippines Famous Bands from Spain Famous Authors from Philippines Famous Writers from Spain Famous Artists from The Philippines Famous Film Directors from Spain Famous Bands from Philippines Famous Writers from the Philippines Famous Artists from Spain