14 total votes

Tatsuro Yamashita

TatsurĊ Yamashita is a Japanese singer-songwriter and record producer. Yamashita is best known for the song "Christmas Eve", which initially appeared on his album Melodies in 1983 and later became a hit throughout the decades. It is considered one of the standard Japanese Christmas songs, winning the Special Prize at the 45th Japan Record Awards 20 years after its release. ... more on Wikipedia

Tatsuro Yamashita is also found on...

List of Famous Bands from Japan Famous Male Singer-songwriters Warner Music Group Complete Artist Roster List of Famous Bands from Tokyo Famous Record Producers from Japan