296 total votes
Wanda Gershwitz

Wanda Gershwitz

Wanda Gershwitz is a fictional character from the 1988 film A Fish Called Wanda.

Wanda Gershwitz is also found on...

List of A Fish Called Wanda Characters